Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is ons beleid om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we van u verzamelen op onze website, CasinosCrypto.com, en andere sites die we bezitten en beheren.

1. Informatie die wij verzamelen

Loggegevens

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch de standaardgegevens registreren die door uw webbrowser worden verstrekt. Het kan gaan om het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, uw browsertype en -versie, de pagina’s die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op elke pagina doorbrengt, en andere details.

Apparaatgegevens

Wij kunnen ook gegevens verzamelen over het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Deze gegevens kunnen het type apparaat, het besturingssysteem, unieke apparaatidentificaties, apparaatinstellingen en geolocatiegegevens omvatten. Wat wij verzamelen kan afhangen van de individuele instellingen van uw toestel en software. Wij raden u aan het beleid van de fabrikant van uw toestel of van uw softwareleverancier te raadplegen om te weten welke informatie zij ons ter beschikking stellen.

Persoonlijke gegevens

We kunnen vragen om persoonlijke informatie, zoals uw:

 • Naam
 • E-mail
 • Profielen in de sociale media
 • Geboortedatum
 • Telefoon/gsm-nummer
 • Thuisadres/e-mailadres
 • Werkadres
 • Betalingsinformatie

2. Rechtsgrondslagen voor verwerking

Wij zullen uw persoonlijke informatie op een wettige, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij verzamelen en verwerken alleen informatie over u waarvoor wij wettelijke gronden hebben om dat te doen.

Deze rechtsgrondslagen zijn afhankelijk van de diensten die u gebruikt en de manier waarop u ze gebruikt, wat betekent dat wij uw informatie alleen verzamelen en gebruiken wanneer:

 • het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat een dergelijk contract wordt gesloten (bijvoorbeeld wanneer wij een dienst verlenen die u bij ons aanvraagt);
 • het voldoet aan een gerechtvaardigd belang (dat niet zwaarder weegt dan uw belangen inzake gegevensbescherming), zoals voor onderzoek en ontwikkeling, om onze diensten op de markt te brengen en te promoten, en om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen;
 • u ons toestemming geeft om dit te doen voor een specifiek doel (u kunt ons bijvoorbeeld toestemming geven om u onze nieuwsbrief te sturen); of
 • wij uw gegevens moeten verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Wanneer u ons toestemming geeft om informatie over u voor een specifiek doel te gebruiken, hebt u het recht om op elk moment van mening te veranderen (maar dit heeft geen gevolgen voor een verwerking die al heeft plaatsgevonden).

Wij bewaren persoonlijke informatie niet langer dan nodig is. Terwijl wij deze informatie bewaren, zullen wij deze met commercieel aanvaardbare middelen beschermen om verlies en diefstal, alsmede ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging te voorkomen. Dit gezegd zijnde, wijzen wij erop dat geen enkele methode van elektronische overdracht of opslag 100% veilig is en dat wij geen absolute veiligheid van gegevens kunnen garanderen. Indien nodig kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

3. Verzameling en gebruik van informatie

Wij kunnen informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en bekendmaken voor de volgende doeleinden en persoonlijke informatie zal niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden:

 • om u in staat te stellen uw ervaring op onze website aan te passen of te personaliseren;
 • om u in staat te stellen toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze website, bijbehorende applicaties en bijbehorende social media platforms;
 • om contact met u op te nemen en met u te communiceren;
 • voor het bijhouden van interne dossiers en administratieve doeleinden;
 • voor analyses, marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling, onder meer om onze website, bijbehorende applicaties en bijbehorende sociale-mediaplatforms te exploiteren en te verbeteren;
 • om wedstrijden te organiseren en/of u extra voordelen aan te bieden;
 • voor reclame en marketing, onder meer om u promotionele informatie te sturen over onze producten en diensten en informatie over derden waarvan wij menen dat die voor u van belang kan zijn;
 • om onze wettelijke verplichtingen na te komen en eventuele geschillen op te lossen; en
 • om uw sollicitatie in overweging te nemen.

4. Bekendmaking van persoonlijke informatie aan derden

Wij kunnen persoonlijke informatie bekendmaken aan:

 • derde dienstverleners om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) IT-dienstverleners, aanbieders van gegevensopslag, hosting en servers, advertentienetwerken, analytics, error loggers, incassobureaus, onderhouds- of probleemoplossingsbedrijven, marketing- of reclameproviders, professionele adviseurs en exploitanten van betalingssystemen;
 • onze werknemers, contractanten en/of verwante entiteiten;
 • sponsors of promotors van een wedstrijd die wij organiseren;
 • kredietinformatiebureaus, rechtbanken, tribunalen en regelgevende instanties, in het geval u niet betaalt voor goederen of diensten die wij u hebben geleverd;
 • rechtbanken, gerechtshoven, regelgevende instanties en ordehandhavers, zoals vereist door de wet, in verband met lopende of toekomstige juridische procedures, of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • derden, met inbegrip van agenten of onderaannemers, die ons bijstaan bij het verstrekken van informatie, producten, diensten of direct marketing aan u; en
 • derden om gegevens te verzamelen en te verwerken.

5. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

De persoonlijke informatie die wij verzamelen wordt opgeslagen en verwerkt in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, of waar wij of onze partners, gelieerde ondernemingen en derde leveranciers faciliteiten hebben. Door ons uw persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u in met de bekendmaking aan deze overzeese derden.

Wij zullen ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonsgegevens van landen in de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER wordt beschermd door passende waarborgen, bijvoorbeeld door het gebruik van standaardclausules voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, of door het gebruik van bindende bedrijfsvoorschriften of andere wettelijk aanvaarde middelen.

Wanneer wij persoonlijke informatie doorgeven van een niet-EER-land naar een ander land, erkent u dat derden in andere rechtsgebieden mogelijk niet onderworpen zijn aan wetten inzake gegevensbescherming die vergelijkbaar zijn met die in ons rechtsgebied. Er zijn risico’s indien een dergelijke derde partij zich inlaat met een handeling of praktijk die in strijd is met de privacywetgeving in ons rechtsgebied en dit kan betekenen dat u geen verhaal kunt halen onder de privacywetgeving van ons rechtsgebied.

6. Uw rechten en de controle over uw persoonlijke informatie

Keuze en toestemming: Door persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, stemt u ermee in dat wij uw persoonlijke informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en bekendmaken in overeenstemming met dit privacybeleid. Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je toestemming van je ouders of wettelijke voogd hebben om de website te bezoeken en te gebruiken en moeten zij (je ouders of voogd) ermee hebben ingestemd dat je ons je persoonlijke gegevens verstrekt, en garanderen zij ons, voor zover wettelijk toegestaan, dat je daarvoor toestemming hebt. U hoeft ons geen persoonlijke informatie te verstrekken, maar als u dat niet doet, kan dat gevolgen hebben voor uw gebruik van deze website of de producten en/of diensten die erop of via de website worden aangeboden.

Informatie van derden: Als wij persoonlijke informatie over u ontvangen van een derde partij, zullen wij deze beschermen zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Indien u een derde partij bent die persoonlijke informatie over iemand anders verstrekt, verklaart en garandeert u dat u de toestemming van die persoon hebt om de persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

Beperken: U kunt ervoor kiezen om het verzamelen of gebruik van uw persoonlijke informatie te beperken. Indien u er eerder mee heeft ingestemd dat wij uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden gebruiken, kunt u te allen tijde van mening veranderen door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens. Als u ons vraagt om de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken te beperken of te limiteren, zullen wij u laten weten hoe de beperking uw gebruik van onze website of producten en diensten beïnvloedt.

Toegang en gegevensoverdraagbaarheid: U kunt details opvragen over de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. U kunt een kopie aanvragen van de persoonlijke informatie die wij over u hebben. Waar mogelijk zullen wij deze informatie verstrekken in CSV-formaat of een ander gemakkelijk leesbaar machinaal formaat. U kunt ons te allen tijde verzoeken om de persoonlijke informatie die wij over u hebben, te wissen. U kunt ook vragen dat wij deze persoonlijke informatie aan een andere derde partij overdragen.

Correctie: Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onnauwkeurig, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om alle informatie te corrigeren die onjuist, onvolledig, misleidend of verouderd blijkt te zijn.

Kennisgeving van inbreuken op gegevens: Wij zullen de wetten naleven die op ons van toepassing zijn met betrekking tot elke inbreuk in verband met gegevens.

Klachten: Als u van mening bent dat wij een relevante wet inzake gegevensbescherming hebben geschonden en een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens en geef ons alle details over de vermeende schending. Wij zullen uw klacht onmiddellijk onderzoeken en u schriftelijk antwoorden met een uiteenzetting van de uitkomst van ons onderzoek en de stappen die wij zullen ondernemen om uw klacht op te lossen. U hebt ook het recht om contact op te nemen met een regelgevende instantie of gegevensbeschermingsautoriteit in verband met uw klacht.

Uitschrijven: Om u uit te schrijven uit onze e-maildatabase of af te melden voor communicatie (inclusief marketingcommunicatie), kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens of afmelden via de afmeldfaciliteiten die in de communicatie worden geboden.

7. Cookies

Wij gebruiken “cookies” om informatie over u en uw activiteit op onze site te verzamelen. Een cookie is een klein stukje data dat onze website op uw computer opslaat en bij elk bezoek raadpleegt, zodat we kunnen begrijpen hoe u onze site gebruikt. Dit helpt ons u inhoud aan te bieden op basis van de voorkeuren die u hebt opgegeven. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

8. Bedrijfsoverdrachten

Indien wij of onze activa worden overgenomen, of in het onwaarschijnlijke geval dat wij onze activiteiten staken of failliet gaan, zouden wij gegevens opnemen onder de activa die worden overgedragen aan partijen die ons overnemen. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden, en dat partijen die ons overnemen uw persoonlijke informatie kunnen blijven gebruiken in overeenstemming met dit beleid.

9. Grenzen van ons beleid

Onze website kan links bevatten naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.

10. Wijzigingen in dit beleid

Naar ons goeddunken kunnen wij ons privacybeleid wijzigen om de huidige aanvaardbare praktijken weer te geven. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om gebruikers via onze website op de hoogte te stellen van wijzigingen. Als u deze site blijft gebruiken nadat er wijzigingen in dit beleid zijn aangebracht, wordt dit beschouwd als een aanvaarding van onze praktijken inzake privacy en persoonlijke informatie.

Als wij een belangrijke wijziging aanbrengen in dit privacybeleid, bijvoorbeeld een wijziging van de rechtsgrondslag op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken, zullen wij u vragen om opnieuw in te stemmen met het gewijzigde privacybeleid.

Casino’s Crypto-gegevenscontroleur

info [at] casinoscrypto [dot] com

Dit beleid is van kracht met ingang van 7 april 2022.